تنهایی جق میزدم که یهو دا.دا.شم اومد،وانمود کردم کتاب میخوندم اما...سکس ایرانی داستانی(مکالمه فارسی)